Service

Guangzhou network

Guangzhou Tianhe network

Tel:020 - 1234567
Fax:020 - 1234568
Address:Tianhe District Guangzhou City 1005 Shuiyinlu compound

Yuexiu Guangzhou network

Tel:0757 - 1234567
Fax:0757 - 1234568
Address:Guangzhou City, Yuexiu District Road No. 1002

 

Guangzhou Baiyun District Network

Tel:020 - 1234567
Fax:020 - 1234568
Address:Baiyun District of Guangzhou City Xinshi market No. 105

Shenzhen network

Shunde city network

Tel:020 - 1234567 Fax:020 - 1234568
Address:Tianhe District Guangzhou City 1005 Shuiyinlu compound

South China Sea network

Tel:0757 - 1234567
Fax:0757 - 1234568
Address:Guangzhou City, Yuexiu District Road No. 1002


Copyright © 2014-2016 dedeyuan.com   ICP prepared No. ********    咨询热线:400-123-4567